Chào mừng bạn đến với website Mozavn.com. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sau đây trước khi bạn bắt đầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
Bằng việc truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của website này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào của chúng tôi, bạn không được sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
1. Sử dụng dịch vụ
– Bạn cam kết rằng bạn sẽ tuân thủ tất cả các luật pháp và quy định liên quan khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
– Bạn không được sử dụng dịch vụ của chúng tôi cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc vi phạm các quyền của người khác.
– Chúng tôi có thể từ chối cung cấp dịch vụ cho bất kỳ ai với bất kỳ lý do nào vào bất kỳ lúc nào.
2. Bản quyền
– Tất cả các nội dung trên website này, bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, hình ảnh, video và mã nguồn, đều thuộc bản quyền của chúng tôi hoặc các bên thứ ba liên quan.
– Bạn không được sao chép, phân phối, tái tạo, hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên website này mà không có sự cho phép của chúng tôi.
3. Thay đổi và chấm dứt dịch vụ
– Chúng tôi có thể thay đổi hoặc chấm dứt bất kỳ phần nào của dịch vụ của chúng tôi mà không cần báo trước.
– Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đối với việc thay đổi, tạm ngưng hoặc chấm dứt dịch vụ của chúng tôi.
4. Bảo mật
– Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ các quy định bảo mật hiện hành. Vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết về việc thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.
5. Thay đổi điều khoản
– Chúng tôi có thể cập nhật hoặc thay đổi các điều khoản và điều kiện này vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau khi các thay đổi này được đăng tải đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện mới.
6. Liên hệ:
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến ​​nào về các điều khoản và điều kiện này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected]
Bằng việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện đã nêu trên.